Persondatapolitik 


Når vi hos Vogel Advokatfirma behandler sager for vores kunder, indhenter vi som oftest en række oplysninger om dig eller dit firma

I første omgang vil det være almindelige personoplysninger, som f.eks. navn, adresse, mail og telefonnum- mer. Ved sager om køb af fast ejendom, køb/salg af virksomhed eller selskabsret vil vi tillige bede om cpr.nr., og hvis der er en økonomisk transaktion involveret, vil vi bede om kopi af billed-id og evt. sundheds- kort, da reglerne om hvidvaskning kræver dette af os

Under håndtering af sager for vores kunder kan det ske, at vi modtager oplysninger om dig fra andre parter i sagen, det kan være fra f.eks. ejendomsmægler, retten, din bank eller dit forsikringsselskab

Vi benytter kun de modtagne persondata i forbindelse med håndteringen af din sag og til at overholde de regler, som gælder for advokatvirksomhed. Det kunne f.eks. være de advokatetiske regler, hvidvaskloven m.fl. 

Det kan være nødvendigt at videregive nogen af oplysningerne, som vi har modtaget, til andre parter i din sag hos os. Du skal i den forbindelse dog vide, at vi er underlagt tavshedspligt, og at vi derfor kun videregiver de oplysninger, som er nødvendige for håndteringen af din sag, eller hvis vi efter lovgivningen er særskilt forpligtet til at afgive oplysningerne

De data, vi modtager, vil - med respekt af gældende lovgivning - blive opbevaret sikkert i op til 10 år efter sagens afslutning. Der vil dog ske sletning af oplysninger, indhentet efter reglerne i hvidvaskningslovgiv- ningen, 5 år efter sagens afslutning

Du har efter reglerne i persondatalovgivningen ret til indsigt i de personoplysninger, vi opbevarer om dig, og ret til sletning og ret til berigtigelse, i det omfang dette ikke er i konflikt med Vogel Advokatfirmas pligt til at opbevare oplysningerne

Vores politik for behandling af dine data er således

Juridisk rådgivning til private og erhvervsdrivende 

For at kunne gøre dette indsamler og behandler vi en række persondataoplysninger om dig

Den måde, vi håndterer og opbevarer disse data og oplysninger , er således som anført nedenfor, og de rettigheder, du har i den forbindelse, er ligeledes beskrevet

Persondata er i udgangspunktet alle data, som omhandler dig på den ene eller anden måde

I første omgang er det ret banale ting, som f.eks. navn og adresse, telefonnummer m.v. Det kan dog også være mere specifikke oplysninger om dig, som f.eks. cpr.nr., kontonummer, ægteskabelig status, antal børn, trosretninger og oplysninger om din straffeattest eller helbred

Vi indhenter kun oplysninger, som er relevant for vores behandling af sagen. Hvis du kommer med oplysninger til os, som ikke skønnes relevant, vil disse blive slettet eller straks tilbageleveret, hvis det kommer papir eller andet fysisk medie

Hvor får vi dine persondata fra 

Vi får langt de fleste data fra dig som kunde. Vi kan dog også modtage oplysningerne fa andre, som f.eks. ejendomsmægler, domstolene, offentlige myndigheder, pengeinstitut, forsikringsselskaber m.fl. 

Hvad sker der med dine persondata 

Baggrunden for, at vi indsamler dine persondata, er primært, at vi skal kunne identificere dig og din sag til brug for sagsbehandling

Nogle gange er det nok med navn, telefonnummer og adresse, men andre gange skal vi bruge følsomme persondata fra dig, i form af cpr.nr. eler helbredsoplysninger, for at kunne levere vores ydelse til dig

Der vil være situationer, hvor lovgivningen kræver, at vi skal registrere og opbevare persondata dig til opfyldelse af f.eks. hvidvaskningslovgivningen, skattelovgivningen, regler om bogføring eller de advokatetiske regler

Hvor længe opbevares persondata 

De data, vi modtager, vil - med respekt af gældende lovigning - blive opbevaret sikkert i op til 10 år efter sagens afslutning. Der vil dog ske sletning af oplysninger, indhentet efter reglerne i hvidvaskningslovgiv- ningen, 5 år efter sagens afslutning

oplysningerne videregives til andre 

Hvis det er nødvendigt, for at din sag kan behandles, f.eks. ved indgivelse af stævning til retten, vil det følge af den opgave, vi har påtaget os overfor dig, og den løsning, som skal leveres, at videregivelse af oplysningerne sker. Den tavshedspligt, som Vogel Advokatfirma og dets medarbejdere er omfattet af, gør dog, at der kun videregives de for sagens håndtering nødvendige oplysninger, eller hvis anden lovgivning pålægger os at videregive oplysningen, hvilket kan være tilfældet, hvis der opstår mistanke om, at en opgave, vi er ved at hjælpe med, sker i strid med reglerne om hvidvaskning og terrorbekæmpelse

For vores sagshåndtering kontoret kan de være nødvendigt at videregive dine data til de databehand- lere, som hjælper os, hvilket drejer sig om leverandørerne af vores it-system, som opbevarer alle vores sagsdata, vores backup af sagsdata. Der vil i enkeltstående tilfælde være brug for, at der gives adgang til virksomhedens revisor til brug for alm. bogholderikontrol samt it-support, i det omfang dette fordrer hjælp til håndtering af data i en konkret sag

Vi har databehandleraftaler med alle vore leverandører, og vores data er placeres i Microsoft Office365 cloudløsning hos Microsoft, som har dataene placeret i europæisk placerede serverparker. Vores backup er placeret i Danmark

 

De databehandlere, vi benytter, er placeret i EU eller har foretaget tilslutning til den for EU-området gæl- dende Privacy Shield-aftale, som sikrer håndtering efter gældende regler i henhold til EU-persondataforord- ningen

Dine rettigheder som kunde i den henseende 

Når dine dat er registreret hos os, skal vi som dataansvarlig opfylde en række forpligtelser

Du kan for det første bede os oplyse, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og berigtiget eller fuldendt oplysninger, som er forkerte eller mangelfulde

Dernæst kan du ønske sletning og begrænsning af behandlingen af dine data eller gøre indsigelse mod, at vi behandler dine data. Dette skal du gøre ved at kontakte os mail. Benyt da kontaktoplysningerne nedenfor. Endelig kan du ønske, at vi foretager flytning/kopi af dine data til evt. ny advokat

Det er ikke sikkert, at vi kan eller skal slette dine data, da vi kan være forpligtet eller berettiget til at opbevare dem efter et konkret hjemmelsgrundlag, men vi er forpligtet til at tage stilling til din henvendelse herom.. 

Hvis du er utryg ved Vogel Advokatfirmas opbevaring og håndtering af dine data, har du mulighed for at klage, og henvendelse herom skal ske til firmaets indehaver cv@advokatfyn.dk. Hvis det svar, du modtager din klage, ikke er tilfredsstillende, kan du klage til Datatilsynet

Datatilsynet Borgergade 28

1300 København

Tlf. 33 19 32 00 

Se mere www.datatilynet.dk 

Hvordan passer vi dine data 

Hos Vogel Advokatfirma skal vi efter den danske og europæiske lovgivning passe de persondata, som vi håndterer, samtidig med, at vi skal overholde de til enhver tid gældende advokatetiske regler. Hos os betyder det, at vi har intern politik for, hvordan dataene opbevares og journaliseres, og at vi foretager opfølgning overholdelse af denne interne politik for denne håndtering med jævne mellemrum

Det betyder også, at kun de medarbejdere, som har brug for at have adgang til din sag, kan tilgå dine persondata. På samme tid gør vi alt for ret teknisk at passe de persondata, som vi opbevarer for alle vores kunder, og for at hindre, at uvedkommende kan eller har adgang til vores kunders data

Vi gør vores bedste for, at du som kunde får en god oplevelse og følger dig tryg ved såvel vores egentlige sagsbehandling som vores benyttelse og opbevaring af dine persondata under sagsbehandlingen og derefter

Hvem er dataansvarlig 

VOGEL Advokatfirma Advokat Claus Vogel 

CVR-nr. 27 7235 86 

Dalumvej 18, 1.th., 5250 Odense SV 

Tlf. 70 20 20 36 

Mail: cv@advofyn.dk