Regler om hvidvask 

Alle advokatfirmaer er omfattet af Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme

Ved lov er vi forpligtet til at indsamle og opbevare vores klienters identitetsoplysninger, hvorfor vi ved oprettelsen af sager indhenter klienters navn, adresse og cpr- eller cvr-nr. For selskabers vedkommende skal der derudover foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold

Opstår der mistanke om tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering, er vi forpligtet til at undersøge forholdet nærmere. Kan mistanken ikke afkræftes, skal der ske indberetning til Advokatsamfundet eller Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og international Kriminalitet