Forretningsbetingelser 

Indledning 

Nærværende forretningsbetingelser er - medmindre andet er aftalt skriftligt - gældende for enhver sag eller opgave,som er udført for klienter af

VOGEL Advokatfirma 

Advokat Claus Vogel 

CVR-nr. 27 7235 86 

Dalumvej 18, 1.th., 5250 Odense SV 

Tlf. 70 20 20 36 

Mail: cv@advofyn.dk 

Vogel Advokatfirma er organiseret som enkeltmandsvirksomhed. Advokat Claus Christopher Vogel er beskikket af Civilstyrelsen i Danmark og en del af Advokatsamfundet

Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, som kan findes www.advokatsamfundet.dk, og retsplejelovens regler om advokater

Opgaven 

Vogel Advokatfirma og klienten aftaler omfanget af opgaven inden opstart af den juridiske bistand. Vogel Advokatfirma forpligter sig over for klienten til at yde kvalificeret juridisk bistand, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang. I den forbindelse aftales fast salær eller timetakst og, om muligt, skønnet samlet honorar for den forventede arbejdsopgave. Hvis forudsætningerne ændres, orienteres kunden herom. I løbende kundeforhold og i mindre sager, hvor kunden selv entydigt har beskrevet opgaven, eller i hastesager, kan dette fraviges

Interessekonflikter 

Vi påtager os ikke sager, som indebærer interessekonflikter mellem firmaets kunder. Før vi påtager os en opgave, undersøger vi mulige interessekonflikter med eksisterende kunder. Hvis en interessekonflikt opstår, henviser vi kunden eller kunderne til en anden advokat

Identitetsoplysninger 

Vogel Advokatfirma er linie med andre advokatvirksomheder - omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Vi har derfor pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger klienten

Honorar 

Advokater ikke kræve et højere vederlag for deres arbejde, end hvad der anses for rimeligt.

I en del sager, f.eks. ved rådgivning i forbindelse med ejendomshandler, angiver vi et fast salær

Hvor det imidlertid ikke er muligt, eller klienten ønsker anden aftale, fastsættes afregning for rådgivning og bistand efter et skøn under hensyn bl.a. til sagens betydning og værdi for klienten, sagens udfald, arten og omfanget af det udførte arbejde og det med sagen forbundne ansvar, jfr. retsplejelovens § 126, stk. 2, og de advokatetiske regler, afsnit 16.1

Det kan være vanskeligt at beløbsfastsætte et honorar, men i så fald afgiver vi efter anmodning gerne - og altid overfor forbrugere - et begrundet overslag og oplysning om de forventede omkostninger og udlæg, ligesom vi så tidligt som muligt orienterer kunden, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget

Vores honorar er eksklusiv relevante omkostninger og udlæg

Betaling 

Almindeligvis udsteder vi en faktura, når opgaven er afsluttet. Ved større eller længerevarende opgaver kan løbende afregning aftales. Særligt ved nye klienter kan der opkræves et depositum, inden opgaven påbegyndes

Betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato, og der tillægges moms efter de gældende regler

Forudbetaling 

Vi forbeholder os ret til at kræve forudbetaling for de udlæg, der skal afholdes som led i sagsbehandlingen, eksempelvis tinglysnings- og retsafgifter, honorar til skønsmænd og lignende

Klientmidler 

Alle klientmidler, der betros Vogel Advokatfirma, forvaltes efter klientkontovedtægten (www.advokatsam- fundet.dk) og bliver indsat klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med klientkontovedtægten

Vogel Advokatfirma har klientkonti i Andelskassen og Jyske Bank

Fortrolighed 

Alle oplysninger, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolige, medmindre det fremgår af omstændighederne, at de ikke er af fortrolig karakter

Anvendelse af rådgivning 

Vores rådgivning er målrettet den konkrete opgave og ikke uden vores udtrykkelige forhåndsaccept anvendes til andet formål. Som følge heraf er vi, medmindre andet aftales, alene ansvarlige i forhold til klienten for den ydede rådgivning

 

Opbevaring af sager 

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagsakter - i papirfirm eller elektronisk - i mindst fem år fra fakturadato. Om opbevaring, sletning, indsigt i data m.v. henvises i øvrigt til vores persondatapolitik

Lovvalg og værneting 

Vores rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister mellem en kunde og os skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol

Klager 

Såfremt en klient ikke kan til enighed med os om afregnet salær, udvist adfærd eller andet, kan klaver over salær og/eller adfærd indbringes for Advokatnævnet, Kronrinsessegade 28, 1306 København K, eller via e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. Læs mere www.advokatnaevnet.dk

Ansvar og forsikringsdækning 

Vi er ansvarlige for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v., eller andre former for indirekte tab

Vi hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som vi har henvist klienten til, ligesom vi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til

Vogel Advokatfirma er omfattet af lovpligtig advokatansvarsforsikring, der kan træde til i tilfælde af mangelfuld og erstatningspådragende rådgivning

Advokatansvarsforsikringen er tegnet i CNA Insurance under police DKFL 100005. Vores ansvar er begrænset til DKK 2,5 mio. kr. og gælder, uanset om advokatopgaven udføres fra kontoret eller et andet sted

Opdateret oktober 2022